Gebruik van uw auto

Aftrek beroepsmatige autokosten

Woon-werkverkeer

Financiering

Leasing

Andere (dan het woon-werkverkeer) beroepsmatige autokosten

Afschrijving

Bedrijfswagen

Vergoeding van autokosten door de werkgever

Hoe kan ik mijn beroepsmatige autokosten fiscaal aftrekken?

Behalve indien u handelaar (bv. slager), industrieel of ambachtsman (bv. meubelmaker) bent, hebt u voor uw beroepsmatige autokosten automatisch recht op het algemene kostenforfait. Dit forfait, ook het "wettelijk forfait" genoemd, dekt alle beroepskosten, dus ook die met betrekking tot het beroepsmatige gebruik van uw auto.

Ongeacht uw beroep, kunt u steeds kiezen voor de aftrek van uw werkelijke beroepskosten. U kunt dan 2 soorten kosten met betrekking tot het beroepsmatige gebruik van uw wagen fiscaal aftrekken.

Belangrijke opmerking

Indien u werknemer bent, heeft de keuze die u maakt (ofwel de aftrek van de werkelijke beroepskosten ofwel het wettelijke forfait) een invloed op de eventuele terugbetaling door uw werkgever van uw kosten voor woon-werkverplaatsingen.

Die terugbetaling wordt niet vrijgesteld indien u kiest voor de aftrek van uw werkelijke beroepskosten.

Indien u kiest voor het wettelijke forfait is die terugbetaling daarentegen gedeeltelijk vrijgesteld.

  

Welke autokosten van het woon-werkverkeer zijn fiscaal aftrekbaar wanneer ik kies voor de aftrek van de werkelijke kosten?

Wanneer u kiest voor de aftrek van uw werkelijke beroepskosten mag u voor de autokosten van uw woon-werkverkeer, onder bepaalde voorwaarden, een forfaitair bedrag van 0,15 euro per afgelegde kilometer aftrekken (inkomsten 2010 en 2011 / aanslagjaren 2011 en 2012).

Dat forfait omvat alle rechtstreekse en onrechtstreekse kosten met betrekking tot het gebruik van uw voertuig voor deze verplaatsingen. Die kosten zijn:

U kunt dus geen andere bijkomende kosten meer aftrekken!

Het forfait omvat echter niet de financieringskosten en de kosten van een mobilofoon.

  

Welke zijn de voorwaarden om recht te hebben op de forfaitaire aftrek van 0,15 euro per afgelegde kilometer voor het woon-werkverkeer?

Er zijn 3 voorwaarden om recht te hebben op de forfaitaire aftrek van 0,15 euro per afgelegde kilometer:

De verplaatsingen

Het forfait van 0,15 euro is uitsluitend van toepassing op de verplaatsingen die u aflegt tussen uw woonplaats en uw vaste plaats van tewerkstelling, d.w.z. de plaats waar u uw beroepswerkzaamheid uitoefent, organiseert, leidt of bestuurt. Het kan hier gaan om een kantoor, een fabriek, een werkplaats, een winkel, een praktijk, enz.

Opgelet!

Elke bijkomende afstand die u aflegt om persoonlijke redenen (bv. omdat u een omweg maakt om uw kinderen naar school te brengen en/of ze af te halen) wordt niet beschouwd als woon-werkverkeer.

Indien u het woon-werktraject meer dan één maal per dag aflegt (bv. omdat u 's middags thuis gaat eten), geldt het forfait van 0,15 euro in principe voor elk van die trajecten. Zorg er wel voor dat u kan bewijzen dat u deze verplaatsingen daadwerkelijk heeft gedaan .

Indien u zich achtereenvolgens naar verschillende vaste plaatsen van tewerkstelling begeeft (bv. een leraar die in verschillende scholen les geeft), is het forfait alleen van toepassing op de verplaatsingen tussen de woonplaats en de plaatsen van tewerkstelling. Voor de verplaatsingen tussen de verschillende vaste plaatsen van tewerkstelling (bv. tussen twee scholen) is het stelsel van de "andere beroepsmatige autokosten" van toepassing behalve indien u voor die verplaatsingen eveneens het forfait van 0,15 euro verkiest.

Het type auto

Het gebruikte voertuig moet een personenwagen, een auto voor dubbel gebruik of een minibus zijn. Bestelwagens, lichte vrachtauto's, vrachtauto's, tractoren, aanhangwagens, opleggers, autobussen, autocars enz. vallen niet onder deze aftrekregeling.

De eigendom van de auto

De auto moet als uw eigendom kunnen worden beschouwd. Dat is het geval wanneer de auto:

Opgelet: In dit laatste geval zult u belast worden op het voordeel van alle aard dat hieruit voortvloeit.

Belangrijke opmerking

In de eerste drie gevallen kan het forfait ook toegekend worden aan uw echtgenoot of aan uw kind(eren) als die de auto gebruiken voor hun "woon-werkverplaatsingen".

Indien u met meerderen het traject aflegt, mag slechts één persoon dit forfait toepassen!

De andere personen kunnen eventueel de kosten van hun woon-werkverkeer aftrekken ten belope van 0,15 euro per km, maar in dat geval is het maximum aantal kilometer tussen de woonplaats en de werkplaats dat voor de aanslagjaren 2011 en 2012 (inkomstenjaar 2010 en 2011) in aanmerking wordt genomen, beperkt tot 100 km (enkel).

  

Hoe moet ik mijn autokosten voor mijn woon-werkverkeer verantwoorden?

Indien u alleen uw beroepsmatige autokosten voor uw woon-werkverkeer aftrekt, moet u:

Dat bewijs kan bijvoorbeeld worden geleverd d.m.v. een attest van het aantal werkdagen en de onderhoudsfacturen van het voertuig waarop de kilometerstand vermeld staat.

U moet echter geen bewijsstukken kunnen voorleggen met het werkelijke bedrag van de gemaakte kosten.

  

Wat mag ik aftrekken wanneer ik een financiering heb voor mijn auto?

Wanneer u geld leent om een auto te kopen, moet u in uw maandelijkse afbetaling een onderscheid maken tussen:

Wanneer u kiest voor de aftrek van uw werkelijke beroepskosten kan u voor het beroepsmatige gebruik (woon-werkverkeer en andere beroepsmatige verplaatsingen) van uw voertuig de intresten van uw lening aftrekken zonder rekening te houden met de 75 %-beperking of het forfait van 0,15 euro per km. Deze intresten zijn dus volledig aftrekbaar.

Voorbeeld

Op 1 juli 2010 sluit u een lening van 7.500 euro af om er de aankoop van uw auto mee te financieren. De intresten van deze lening bedragen 1.260 euro voor een periode van 36 maanden. In 2010 bedraagt het bedrag aan betaalde intresten dus 1.260 euro x 6/36 = 210 euro.

70 % van uw autokosten zijn beroepsmatige kosten (zowel woon-werkverkeer als andere beroepsmatige verplaatsingen). In 2010 mag u dus het volgende bedrag aftrekken: 210 euro x 70 % = 147 euro.

U mag ook de afschrijving van uw voertuig aftrekken, maar:

  

Hoe moet ik de aftrekbare kosten van een geleasde auto berekenen?

Wanneer u een auto least, moet u in uw jaarlijkse afbetaling een onderscheid maken tussen:

Wanneer u kiest voor de aftrek van uw werkelijke beroepskosten kan u voor het beroepsmatige gebruik (woon-werkverkeer en andere beroepsmatige verplaatsingen) van uw voertuig de intresten van uw leasing aftrekken zonder rekening te houden met de 75 %-beperking of het forfait van 0,15 euro. Deze intresten zijn dus volledig aftrekbaar.

Voorbeeld

70 % van uw autokosten zijn beroepsmatige kosten (zowel woon-werkverkeer als andere beroepsmatige verplaatsingen). U mag dus de intresten van uw leasing x 70 % aftrekken.

U mag ook de afschrijving van uw voertuig aftrekken, maar:

  

Welke beroepsmatige autokosten (andere dan het woon-werkverkeer) zijn fiscaal aftrekbaar wanneer ik kies voor de aftrek van de werkelijke beroepskosten?

De andere autokosten, inclusief brandstofkosten, die u maakt voor beroepsverplaatsingen zijn aftrekbaar als beroepskosten maar slechts ten belope van 75 % van het beroepsgedeelte.

De 75 %-beperking geldt echter niet voor de financieringskosten en de kosten van een mobilofoon.

Opgelet: Vanaf 1 januari 2010 zijn ook de brandstofkosten aan de 75 %-beperking onderworpen.

  

Voor welke verplaatsingen geldt de 75 %-beperking?

De bedoelde verplaatsingen zijn beroepsverplaatsingen afgelegd in België of in het buitenland die geen woon-werkverkeer zijn.

Het gaat bijvoorbeeld om:

Ook de verplaatsingen die u doet met uw eigen voertuig wanneer u thuis vertrekt en rechtstreeks naar uw cliënten gaat, zonder dat u eerst langs uw kantoor of de bedrijfszetel passeert, komen in aanmerking.

  

Voor welke voertuigen geldt de 75 %-beperking?

De voertuigen waarvoor de 75 %-beperking van de kosten geldt, zijn personenauto's, auto's voor dubbel gebruik en minibussen.

De 75 %-beperking is van toepassing ongeacht het voertuig al dan niet uw eigendom is, het gehuurd of gekocht is.

Opgelet!

Volgenden voertuigen zijn niet onderhevig aan de 75 %-beperking van de kosten:

  

Op welke kosten is de 75 %-beperking van toepassing?

De 75 %-beperking is van toepassing op de volgende autokosten:

Financieringskosten en kosten van een mobilofoon zijn volledig aftrekbaar.

  

Hoe moet ik de andere beroepsmatige autokosten verantwoorden?

Voor de beroepsverplaatsingen moet u aan de hand van facturen, nota's, ontvangstbewijzen enz. kunnen bewijzen dat zowel het aantal kilometer als het bedrag van de autokosten correct is.

  

Ik heb een nieuwe auto gekocht. Hoe moet ik de afschrijving berekenen?

Basisprincipe

Indien u een auto koopt, mag u de totale aankoopprijs van het voertuig niet in één keer aftrekken. U moet de beleggingswaarde (met inbegrip van de btw als u die niet hebt kunnen aftrekken) verdelen over de volledige normale gebruiksduur van uw voertuig. Dit noemt men een afschrijving.

Voorbeeld

Mijnheer Jansen, werknemer, koopt in 2010 een nieuwe personenwagen. De prijs van het voertuig, btw inbegrepen, bedraagt 20.000 euro. De normale gebruiksduur van het voertuig is 5 jaar.

Mijnheer Jansen heeft in 2010 10.000 km afgelegd met zijn nieuwe wagen. De normale gebruiksduur van zijn voertuig wordt geschat op 5 jaar (wat overeenstemt met een afschrijvingspercentage van 20 %).

De afgelegde kilometers worden als volgt verdeeld:

Aftrekbare afschrijving:

Bijzondere regels

Jaar van aankoop van het voertuig:
U mag het voertuig afschrijven voor een volledig jaar (ongeacht de datum van aankoop).

Indien u uw beroepswerkzaamheid start in de loop van het jaar:
U moet het voertuig afschrijven in verhouding tot het aantal maanden dat u tijdens dat jaar uw beroep heeft uitgeoefend (de maand van aanvang wordt voor een volle maand gerekend).

Voorbeeld
U bent een zelfstandige beroepswerkzaamheid begonnen op 17 augustus 2010.
Op 3 oktober 2010 koopt u een personenwagen voor 17.850 euro (inclusief de niet-aftrekbare btw). In de veronderstelling dat het beroepsgebruik voor andere verplaatsingen dan het woon-werkverkeer gelijk is aan 2/3 en dat de wagen afschrijfbaar is op 5 jaar (of 20 % per jaar), zal de jaarlijkse fiscaal aanvaarde afschrijving voor 2010 in principe gelijk zijn aan:
17.850 euro x 2/3 x 20 % x 75 % x 5/12 = 743,75 euro

Voor het jaar van verkoop of van buitengebruikstelling van het voertuig:
Er mag geen afschrijving worden toegepast.

  

Ik koop een tweedehandse wagen. Hoe moet ik de afschrijving berekenen?

Een tweedehandse wagen moet worden afgeschreven tegen het percentage dat overeenstemt met de vermoedelijke gebruiksduur van de auto.

Voorbeeld

U koopt in 2010 een tweedehands auto die 4 jaar oud is voor 2.500 euro. U denkt er nog 2 jaar mee te rijden (of 50 % per jaar).
In de veronderstelling dat het beroepsgebruik voor andere verplaatsingen dan het "woon-werkverkeer" gelijk is aan 2/3, zal de jaarlijkse fiscaal aanvaarde afschrijving in principe gelijk zijn aan:
2.500 euro x 2/3 x 50 % x 75 % = 625 euro

Voor het jaar van verkoop of buitengebruikstelling van de wagen, mag u voor die wagen geen afschrijving meer toepassen.

Indien u in datzelfde jaar een andere auto koopt, mag u die wel afschrijven, en dat in principe voor het volledige jaarbedrag.

  

Hoe bereken ik mijn brandstofkosten?

De brandstofkosten voor de beroepsverplaatsingen (andere dan het "woon-werkverkeer") vanaf de inkomsten 2010 (aanslagjaar 2011) aan de 75 % beperking onderworpen.

In tegenstelling tot de andere autokosten die door middel van facturen, nota's, ontvangstbewijzen … moeten worden verantwoord, mogen de brandstofkosten forfaitair worden geraamd.

Voorbeeld forfaitaire raming brandstofkosten:

U heeft in 2010 25.289 km afgelegd voor uw werkgever (andere verplaatsingen dan verplaatsingen tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling) die niet worden vergoed.

Uw dieselwagen verbruikt gemiddeld 7 liter per 100 km en de gemiddelde dieselprijs bedroeg 1,2018 euro per liter in 2010.

De formule die u moet toepassen is de volgende:

25.289 x 7 x € 1,2018/100 = € 2.127,46

Dit bedrag is onderworpen aan de 75 %-beperking

Ter informatie: gemiddelde brandstofprijzen

Soort brandstof Gemiddelde prijs in euro (incl. btw)
  2009 2010
Euro 95 10 ppm 1,3302 1,4555
Euro 98 10 ppm 1,3372 1,4802
Diesel 10 ppm 1,0225 1,2018
lpg 0,4630 0,5894

Meer informatie over de brandstofprijzen:

  

Ik rijd met een bedrijfswagen die ik zowel voor de uitoefening van mijn beroep als voor privéverplaatsingen gebruik. Hoe word ik hierop belast?

Wanneer u over een bedrijfswagen beschikt waarmee u zowel beroeps- als privéverplaatsingen (waaronder woon-werkverkeer) doet, geniet u een belastbaar voordeel. U vindt dat voordeel terug op uw loonfiche 281.10 of 281.20.

Het bedrag van dat belastbaar voordeel wordt forfaitair bepaald en hangt vanaf 1 januari 2012 af van:

1) de cataloguswaarde en de leeftijd van het voertuig

Onder cataloguswaarde wordt verstaan de catalogusprijs van het voertuig in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier, inclusief opties en werkelijk betaalde btw. Er wordt geen rekening gehouden met kortingen, verminderingen, rabats of restorno’s.

In de berekeningsformule wordt rekening gehouden met 6/7 van de cataloguswaarde.

Om de leeftijd van het voertuig te verrekenen, wordt de cataloguswaarde vermenigvuldigd met een percentage dat rekening houdt met de periode die is verstreken vanaf de datum van eerste inschrijving van het voertuig.

Periode verstreken sinds de eerste inschrijving van het voertuig (een begonnen maand telt voor een volledige maand) Percentage waarmee de catalogus-waarde wordt vermenigvuldigd
van 0 tot 12 maanden 100%
van 13 tot 24 maanden 94%
van 25 tot 36 maanden 88%
van 37 tot 48 maanden 82%
van 49 tot 60 maanden 76%
vanaf 61 maanden 70%

2) de CO2-uitstoot van het voertuig

Het CO2-basispercentage bedraagt 5,5%

Wanneer de uitstoot van uw bedrijfswagen hoger ligt dan de referentie-uitstoot wordt het basispercentage met 0,1% per CO2-gram vermeerderd, tot maximum 18%.

Wanneer de uitstoot van uw bedrijfswagen lager ligt dan de referentie-uitstoot wordt het basispercentage met 0,1% per CO2-gram verminderd, tot minimum 4%.

De voertuigen waarvoor geen gegevens over de CO2-uitstoot beschikbaar zijn bij de DIV (Dienst voor Inschrijving van de Voertuigen) worden

Het belastbaar voordeel wordt berekend op jaarbasis met de volgende formule:

cataloguswaarde van het voertuig x ouderdomspercentage x 6/7 x CO2-percentage

Het voordeel mag voor het inkomstenjaar 2012 (aanslagjaar 2013) nooit minder bedragen dan 1.200 euro per jaar.

Als u een eigen bijdrage voor het privégebruik van uw bedrijfswagen betaalt aan uw werkgever, zal hij die bijdrage van het belastbaar voordeel aftrekken.

Als u het precieze bedrag van het belastbaar voordeel van uw bedrijfswagen wil kennen, kunt u via ons webformulier een aanvraag tot berekening doen. Wij bezorgen u dan een antwoord via mail.

OPGELET!

Voor de volgende voertuigen kan het contactcenter geen voordeel van alle aard berekenen, vermits deze voertuigen niet opgenomen zijn in de databank:

Zie ook: de volledige FAQ Voordeel alle aard voor Bedrijfswagens.

  

Ik ben werknemer, ik gebruik mijn wagen om naar het werk te gaan. Mijn werkgever betaalt mijn kosten voor het woon-werkverkeer geheel of gedeeltelijk terug. In welk vak moet ik die vergoeding aangeven? Is die vergoeding vrijgesteld?

Als u gebruik maakt van een ander vervoermiddel dan het openbaar vervoer of het door uw werkgever georganiseerd gemeenschappelijk vervoer dan moet het bedrag van de ontvangen vergoedingen normaal gezien in het vak 17, c, op uw loonfiche worden vermeld.

U moet deze vergoeding aangeven:

Is die vergoeding vrijgesteld?

Eerste geval: uw kosten worden forfaitair bepaald

De vergoedingen zijn vrijgesteld ten belope van maximum 350 euro. Het bedrag moet worden vermeld naast code 1255 of 2255 (naargelang u code 1254 of 2254 heeft ingevuld).

Voorbeeld 1

Juffrouw Moens gebruikt haar eigen voertuig om zich naar haar werk te begeven. Van haar werkgever ontvangt ze een tussenkomst van 2.000 euro als terugbetaling van haar verplaatsingskosten. Op haar loonfiche 281.10 is dit bedrag vermeld in vak 17, c, "Ander vervoermiddel".

Juffrouw Moens kiest niet voor de aftrek van haar werkelijke beroepskosten.

Loonfiche N 281.10

Juffrouw Moens moet dus aangeven:

De vergoedingen als terugbetaling van verplaatsingskosten zijn dus gedeeltelijk vrijgesteld.

Voorbeeld 2

Juffrouw Moens gebruikt haar eigen voertuig om zich naar haar werk te begeven. Van haar werkgever ontvangt ze een tussenkomst van 120 euro als terugbetaling van haar verplaatsingskosten. Op haar loonfiche 281.10 is dit bedrag vermeld in vak 17, c, "Ander vervoermiddel".

Juffrouw Moens kiest niet voor de aftrek van haar werkelijke beroepskosten.

Loonfiche N 281.10

Juffrouw Moens moet dus aangeven:

De vergoedingen als terugbetaling van verplaatsingskosten zijn dus volledig vrijgesteld.

Tweede geval: u kiest voor de aftrek van uw WERKELIJKE kosten

De vergoedingen zijn NIET vrijgesteld. U mag niets vermelden naast code 1255 (of 2255).

Indien u kiest voor de aftrek van uw werkelijke beroepskosten, bedragen de kosten voor het woon-werkverkeer afgelegd met uw eigen voertuig 0,15 euro per kilometer.

Voorbeeld:

Meneer Clerinx is eigenaar van een voertuig dat hij gebruikt om zich naar zijn werk te begeven. Hij woont in Gent en werkt in Brussel. Hij heeft 220 dagen gewerkt in 2010. De afstand heen en terug van zijn woonplaats naar zijn plaats van tewerkstelling bedraagt 120 km.

Af te trekken: 220 dagen x 120 km x 0,15 euro = 3.960 euro.

  

Mijn werkgever vergoedt de verplaatsingen die ik met mijn auto voor zijn rekening doe (klanten bezoeken, een congres bijwonen …). Is die terugbetaling van kosten belastbaar?

De kilometervergoeding die uw werkgever u geeft als terugbetaling van de autokosten die u voor zijn rekening hebt gemaakt, is niet belastbaar wanneer zij niet meer bedraagt dan die welke de Staat (of een andere overheidsdienst) aan zijn personeel toekent.

Opgelet!

Deze regel geldt echter alleen wanneer het aantal jaarlijks afgelegde kilometers niet abnormaal hoog is (d.w.z. max. 24.000 km per jaar).

Het bedrag van de vergoeding is vastgesteld op:

Voorbeeld

In 2010 hebt u met uw eigen wagen 6.000 km voor rekening van uw werkgever afgelegd.

Die kosten worden terugbetaald tegen 0,3026 euro per km.

De terugbetaling bedraagt dus 6.000 km x 0,3026 euro per km = 1.815,60 euro en is niet belastbaar, aangezien zij niet meer bedraagt dan de vergoeding die de Staat aan zijn personeel toekent.