Inschrijving en belastingen

Inschrijving

Verkeersbelasting

Fiscale definitie van 'lichte vrachtauto'

Veranderen van voertuig

Diefstal

Vernieling

Lpg

Radiotaks

Waar moet ik mijn voertuig inschrijven?

Nadat u uw voertuig heeft gekocht, moet u het inschrijven bij de Directie Inschrijving Voertuigen (DIV) van de FOD Mobiliteit en Vervoer.

In Brussel bevinden de loketten van deze directie zich in het gebouw:

City Atrium
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

De meeste grote provinciesteden beschikken ook over een DIV-antenne (zie www.mobilit.fgov.be » DIV » De provinciale loketten).

Om het u nog gemakkelijker te maken, is het voortaan ook mogelijk om via uw verzekeringsmakelaar uw voertuig online in te schrijven met de toepassing WebDIV.

Surf voor meer info naar www.mobilit.fgov.be » DIV » Webdiv: inschrijving van voertuigen via Internet.

  

Hoeveel verkeersbelastingen moet ik betalen?

Opgelet: vanaf 1 januari 2011 is het Vlaams Gewest bevoegd voor de belasting op inverkeerstelling, de jaarlijkse verkeersbelasting en het eurovignet. Dat geldt voor alle natuurlijke personen die er hun verblijfplaats hebben en alle rechtspersonen waarvan de zetel zich in het Vlaams Gewest bevindt.

Belasting op inverkeerstelling

De belasting op inverkeerstelling is een belasting op nieuwe of tweedehandse voertuigen. Het is een eenmalige belasting die u moet betalen als het voertuig op uw naam is ingeschreven. U betaalt de belasting op het ogenblik dat u het voertuig voor het eerst in gebruik neemt op de openbare weg.
Alle personenauto's, auto's voor dubbel gebruik, minibussen en motorfietsen zijn onderworpen aan de belasting op inverkeerstelling. Het vermogen van de motor, uitgedrukt in fiscale paardenkracht (pk) of in kilowatt (kW), bepaalt het bedrag van de belasting.

Als u over een voertuig beschikt dat gedeeltelijk of helemaal aangedreven wordt door lpg, krijgt u een vermindering van 298 euro op de belasting op inverkeerstelling, beperkt tot het bedrag van de belasting.

Jaarlijkse verkeersbelasting

U moet jaarlijks een verkeersbelasting betalen wanneer u als bestuurder van een gemotoriseerd voertuig gebruikmaakt van de openbare weg. De verkeersbelasting is gebaseerd op het vermogen van uw motor, de cilinderinhoud of van de maximaal toegelaten massa (MTM) van het voertuig.

Als uw voertuig volledig of gedeeltelijk op lpg rijdt, moet u jaarlijks een lpg-toeslag of aanvullende verkeersbelasting betalen. Het bedrag van die lpg-toeslag wordt berekend op grond van het vermogen van de motor van uw voertuig.

U kunt een vermindering van verkeersbelasting genieten:

Voor deze voertuigen geldt een forfaitair tarief dat jaarlijks geïndexeerd wordt.

Er wordt vrijstelling van verkeersbelasting verleend aan de volgende categorieën van auto's:

(Voetnoten):

 1. Voor deze categorieën van voertuigen wordt eveneens vrijstelling van de belasting op de inverkeerstelling verleend
 2. Deze categorie van voertuigen is niet onderworpen aan de belasting op de inverkeerstelling

Ecomalus in het Waals Gewest

Om op een duurzame wijze de strijd aan te binden met de gevolgen van de opwarming van het klimaat heeft de Waalse Regering op 5 maart 2008 een decreet over de 'invoering van een ecomalus op de CO2-emissies van autovoertuigen van natuurlijke personen' goedgekeurd.

Wie in het Waals Gewest woont, zal dus bij aankoop van een vervuilende auto een ecomalus moeten betalen. Die ecomalus wordt toegevoegd aan de belasting op de inverkeerstelling.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de fiscale dienst van het Waals Gewest.

  

Hoe en wanneer moet ik mijn verkeersbelastingen betalen?

In het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Nadat u uw voertuig heeft ingeschreven bij de Directie Inschrijving Voertuigen (DIV) van de FOD Mobiliteit en Vervoer, zult u normaalgesproken van de Dienst Belastingen-Auto's van de FOD Financiën, in de loop van de maand die volgt op de maand van de inschrijving, een uitnodiging tot betaling ontvangen.

In het Vlaams Gewest

Vanaf 1 januari 2011 is het Agentschap Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) bevoegd voor de inning en invordering van de belasting op inverkeerstelling en de jaarlijkse verkeersbelasting.

De belastingen moeten uiterlijk binnen een termijn van 2 maand vanaf de datum van verzending van het aanslagbiljet worden betaald op de manier die vermeld wordt op het aanslagbiljet.

  

Wat moet ik doen wanneer ik geen uitnodiging tot betaling heb gekregen?

In het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Wanneer u de uitnodiging tot betaling niet heeft gekregen, moet u zelf de volgende stappen ondernemen:

 1. U vraagt in om het even welk ontvangkantoor van de belastingen welk bedrag u moet betalen.
 2. U vermeldt op het overschrijvingsformulier uw nummerplaat en uw volledige identiteit zoals zij op het inschrijvingsbewijs staat.
 3. U betaalt onmiddellijk het verschuldigde bedrag op prk 679-2002310-36 van de Dienst Belastingen-Auto's-Brussel.

In het Vlaams Gewest

Vanaf 1 januari 2011 is de het Agentschap Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) bevoegd voor de inning en invordering van de belasting op inverkeerstelling, de jaarlijkse verkeersbelasting.

  

Wat gebeurt er wanneer ik mijn verkeersbelasting te laat of niet betaal?

In het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Wanneer bij een controle op de openbare weg wordt vastgesteld dat u de verkeersbelasting niet betaald heeft, zijn er twee manieren om u in regel te stellen:

 1. Ofwel betaalt u onmiddellijk met uw debetkaart (Bancontact of Mister Cash) in handen van de verbalisant, via een mobiele betaalterminal.
 2. Indien u uw schuld niet met debetkaart betaalt, wordt het voertuig ingehouden. U heeft dan nog de mogelijkheid de betaling te verrichten binnen de 96 uur (4 dagen) na de vaststelling van de overtreding via
  • bankoverschrijving
  • storting
  • postwissel
  • gecertificeerde of gewaarborgde vooraf gekruiste cheque
  Daartoe ontvangt u de nodige betalingsinformatie.

  Nadat u heeft betaald, bezorgt u het bewijs van betaling aan de ontvanger van de directe belastingen zodat uw voertuig kan worden vrijgegeven.

  Indien u niet betaald heeft binnen de termijn van 96 uur, wordt uw voertuig in beslag genomen en kan de rechter de verkoop van het in beslag genomen voertuig bevelen.

In het Vlaams Gewest

Wanneer u de verkeersbelasting niet betaalt, zult u van Agentschap Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) een herinnering krijgen, eventueel gevolgd door een laatste herinnering. Die laatste herinnering wordt niet aangetekend opgestuurd, maar heeft wel de rechtskracht ervan.

Reageert u na die laatste herinnering nog niet, dan zal tot een gedwongen invordering via een gerechtsdeurwaarder worden overgegaan.

  

Moet het betalingsbewijs van de verkeersbelasting zich aan boord van mijn voertuig bevinden?

Neen

  

Wat is de fiscale definitie van een lichte vrachtwagen?

Een 'lichte vrachtwagen' is een voertuig dat ontworpen en gebouwd werd voor het vervoer van goederen en waarvan de toegelaten massa niet meer is dan 3.500 kg. Dat soort bedrijfsvoertuigen geniet in België een gunstiger fiscaal stelsel dan personenauto’s.

De meeste voertuigen van het type monovolume, terreinwagen of luxe 4x4 worden fiscaal niet als lichte vrachtauto's beschouwd en worden dus gewoon als personenauto’s belast.

  

Welk type van lichte vrachtwagen geniet een gunstig fiscaal stelsel?

De volgende 4 categorieën van voertuigen vallen onder het gunstig fiscaal stelsel en worden dus als lichte vrachtwagens beschouwd:

1. Pick-ups met enkele cabine. Kenmerken:

2. Pick-ups met dubbele cabine. Kenmerken:

3. Bestelwagens met enkele cabine. Kenmerken:

4. Bestelwagens met dubbele cabine. Kenmerken:

  

Wat zijn de fiscale verschillen tussen een lichte vrachtwagen en een voertuig van het type monovolume of luxe 4x4?

Een groot aantal personenvoertuigen van het type monovolume, terreinwagen of luxe 4x4 wordt fiscaal als een personenwagen beschouwd en niet als lichte vrachtwagen.

Dat uit zich onder meer in een verschil in:

Het toezicht op de technische kenmerken die eigen zijn aan de fiscale definitie zal worden uitgeoefend door de autokeuring.

  

Ik verander van voertuig en ik heb nog steeds een oude Belgische nummerplaat. Wat gebeurt er met de verkeersbelasting?

Als u nog steeds een oude Belgische nummerplaat heeft en u verandert van voertuig, zult u een nieuwe Europese nummerplaat ontvangen. Het teveel betaalde bedrag aan verkeersbelasting zal u worden terugbetaald of zal worden verekend met de verkeersbelasting voor uw nieuwe Europese plaat indien u op uw inschrijvingsformulier aan de Dienst voor Inschrijving van Voertuigen (DIV) de oude Belgische nummerplaat vermeld heeft.

Uw oude Belgische nummerplaat moet u zo snel mogelijk terugsturen naar de DIV.

Zolang u die oude Belgische nummerplaat behoudt, blijft uw plaatnummer ingeschreven bij de DIV en zult u een uitnodiging tot betaling van de verkeersbelasting voor die nummerplaat blijven ontvangen.

  

Wat moet ik doen wanneer ik van voertuig verander, maar ik mijn Europese nummerplaat behoud?

Het inschrijvingsbewijs (de roze kaart) moet altijd bij het voertuig blijven.

Wanneer u van voertuig verandert maar uw Europese nummerplaat behoudt, heeft u 4 maanden de tijd om bij de Directie Inschrijving Voertuigen (DIV) uw nieuwe voertuig onder dezelfde nummerplaat in te schrijven.

De verkeersbelasting is niet meer verschuldigd voor uw vorige voertuig. Het eventueel terug te betalen bedrag wordt automatisch afgetrokken van de soortgelijke belastingen die u voor uw nieuwe voertuig voor een nieuwe periode van 12 maanden moet betalen.

  

Wat moet ik doen wanneer ik van voertuig en van nummerplaat verander? Wat gebeurt er met de verkeersbelasting?

Wanneer u niet enkel van voertuig maar ook van nummerplaat verandert, moet u uw oude nummerplaat voor schrapping terugsturen naar:

Directie Inschrijving Voertuigen (DIV),
FOD Mobiliteit en Vervoer,
City Atrium,
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

Van zodra uw nummerplaat geschrapt is, bent u geen verkeersbelasting meer verschuldigd. Het is niet mogelijk om de reeds betaalde verkeersbelasting van de ene op de andere nummerplaat over te dragen. Het te veel betaalde bedrag aan verkeersbelasting zal u worden terugbetaald.

Nadat u voor uw nieuwe voertuig een nieuwe aanvraag om inschrijving heeft gedaan bij de Directie Inschrijving Voertuigen (DIV) van de FOD Mobiliteit en Vervoer, zult u normaalgesproken:

Voorbeeld

U hebt uw personenauto met een vermogen van 10 pk bij de DIV ingeschreven op 4 april 2005.

U vraagt de schrapping aan door uw nummerplaat op 10 augustus 2011 terug te sturen naar de DIV.

Hoeveel verkeersbelasting moet u in 2011 betalen en hoeveel verkeersbelasting krijgt u terug?

De laatste belastbare periode begint op 1 april 2011 en eindigt op 31 maart 2012 (12 maanden).

U betaalde op 1 april 2011 verkeersbelasting voor 12 maanden:

Verkeersbelasting: € 261,60
Gemeentelijke opcentiemen
(10 % van de verkeersbelasting):
€ 26,16
Totaal betaald: € 287,76

Er zijn niet verstreken maanden waarvoor u toch verkeersbelasting heeft betaald: van augustus 2011 tot maart 2012 = 8 maanden.

Terug te geven verkeersbelasting: € 261,60 x 8/12 = € 174,40
Gemeentelijke opcentiemen
(10 % van de verkeersbelasting):
€26,16 x 8/12= € 17,44
Totaal aan u terug te geven:   € 191,84
  

Wat moet ik doen wanneer mijn auto gestolen werd? Wat gebeurt er met de verkeersbelasting?

Zolang uw voertuig is ingeschreven bij de DIV bent u verkeersbelasting verschuldigd.

Wanneer uw auto gestolen werd, vraagt u aan de politie een attest van onvrijwillige buitenbezitstelling, dat u samen met een aanvraag tot schrapping stuurt naar:

Directie Inschrijving Voertuigen (DIV),
FOD Mobiliteit en Vervoer,
City Atrium,
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

Na de schrapping zal de verkeersbelasting worden terugbetaald voor een periode die begint op de 1ste dag van de maand van de schrapping en eindigt op het einde van de belastbare periode.

  

Wat moet ik doen wanneer mijn auto volledig vernield is? Wat gebeurt er met de verkeersbelasting?

Zolang uw voertuig is ingeschreven bij de DIV bent u verkeersbelasting verschuldigd.

Wanneer uw auto volledig vernield is, vraagt u aan de politie een attest van onvrijwillige buitenbezitstelling, dat u samen met een aanvraag tot schrapping stuurt naar:

Directie Inschrijving Voertuigen (DIV),
FOD Mobiliteit en Vervoer,
City Atrium,

Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

Na de schrapping zal de verkeersbelasting worden terugbetaald voor een periode die begint op de 1ste dag van de maand van de schrapping en eindigt op het einde van de belastbare periode.

  

Na de aankoop rust ik mijn auto uit met een lpg-installatie. Wat moet ik doen? Welke belasting moet ik betalen?

Wanneer u na de aankoop uw auto uitrust met een lpg-installatie moet u zich, voordat u het aangepaste voertuig in het verkeer brengt, binnen de 30 dagen aanmelden bij de autokeuring.

De autokeuring zal de DIV op de hoogte brengen van deze wijziging en u zal automatisch van de Dienst Belastingen-Auto's van de FOD Financiën een uitnodiging tot betaling van de aanvullende verkeersbelasting ontvangen.

  

Ik wil niet langer met lpg rijden. Wat moet ik doen? Wat gebeurt er met de verkeersbelasting?

Wanneer u niet langer met lpg wil rijden, moet u de volledige installatie laten verwijderen en dit vervolgens laten vaststellen door de autokeuring.

De autokeuring zal de DIV op de hoogte brengen van deze wijziging en de Dienst Belastingen-Auto's van de FOD Financiën zal u automatisch het te veel betaalde bedrag aan aanvullende verkeersbelasting terugbetalen.

  

Ik plaats een radio, een radio-cassettespeler of een radio-cd-speler in mijn auto. Moet ik een radiotaks betalen?

Neen