Berekening en betaling

Wat gebeurt er na de indiening van de aangifte van nalatenschap?

Aan de hand van de aangifte van nalatenschap wordt het successierecht berekend.

Het successierecht wordt berekend:

De tarieven verschillen afhankelijk van het gewest waar de overledene zijn laatste fiscale woonplaats had.

  

Wie moet het successierecht betalen?

Erfgenamen en legatarissen moeten ieder voor hetgeen hij verkrijgt successierecht betalen.

  

Aan wie moet het successierecht betaald worden?

Het successierecht moeten worden betaald aan de ontvanger van het registratiekantoor waar de aangifte van nalatenschap werd ingediend.

  

Hoe kan het successierecht worden betaald?

Het successierecht kan worden betaald door

Deze betalingswijze is onderworpen aan een speciale reglementering.

  

Wanneer moet het successierecht worden betaald?

Het successierecht moet worden betaald binnen de 2 maanden na de dag waarop de indieningstermijn voor de aangifte van nalatenschap verstreken is. Na deze termijn is de wettelijke intrest verschuldigd.

  

Kan ik een uitstel van betaling van het successierecht krijgen?

Om een uitstel van betaling van het successierecht te krijgen, moet u een gemotiveerd verzoek indienen bij de ontvanger van het registratiekantoor waar de aangifte van nalatenschap werd ingediend.

Het maximumuitstel dat u kunt krijgen is 5 jaar vanaf de datum van het overlijden. Het is niet omdat u een uitstel van betaling krijgt dat u geen nalatigheidsintresten zullen worden aangerekend!