De onroerende inkomsten

Wat wordt verstaan onder onroerende inkomsten? Wat moet ik aangeven?

Onroerende inkomsten zijn inkomsten afkomstig uit onroerende goederen.

U moet in principe voor elk onroerend goed het kadastraal inkomen (K.I.) aangeven dat aan het goed werd toegekend.

  

Wie moet het onroerend inkomen aangeven?

De inkomsten uit onroerende goederen moeten worden aangegeven door:

Wie een onroerend goed in blote of naakte eigendom heeft, moet niets aangeven.

Aangezien elk onderdeel van het gezinsinkomen wordt belast, moeten gehuwde en wettelijke samenwonende belastingplichtigen die samen worden belast, hun onroerende inkomsten onder elkaar verdelen op grond van hun vermogensrechtelijke situatie.

Opgelet!

Vanaf inkomstenjaar 2005 is het onroerend inkomen van de woning die u zelf betrekt in vele gevallen vrijgesteld.

  

Is het onroerend inkomen van de woning die ik zelf betrek ('de eigen woning') vrijgesteld in de personenbelasting?

Vanaf inkomstenjaar 2005 (aanslagjaar 2006) is het onroerend inkomen van de woning die u zelf betrekt, vrijgesteld in de personenbelasting.

Opgelet!

Het onroerend inkomen van de woning die u betrekt, is niet vrijgesteld als u voor die woning leningen aflost die zijn aangegaan:

1 ste mogelijkheid:

U had in het belastbaar tijdperk geen enkele lening voor uw eigen woning (de woning die u gedurende het belastbaar tijdperk heeft betrokken).

In uw belastingaangifte mag u voor dat belastbaar tijdperk (ten vroegste vanaf het inkomstenjaar 2005) het kadastraal inkomen van de door u betrokken woning niet meer naast de code *100 en/of *101 vermelden.

2de mogelijkheid:

U had in het belastbaar tijdperk enkel een vanaf 1 januari 2005 gesloten lening voor uw eigen woning (de woning die u gedurende het belastbaar tijdperk heeft betrokken). Het ging hier om de enige lening die u voor die woning hebt gesloten.

In uw belastingaangifte mag u voor dat belastbaar tijdperk (ten vroegste vanaf het inkomstenjaar 2005) het kadastraal inkomen van de door u betrokken woning niet meer naast de code *100 en/of *101 vermelden.

3de mogelijkheid:

U had in het belastbaar tijdperk enkel een vóór 1 januari 2005 gesloten lening (of een herfinanciering van een dergelijke lening) voor uw eigen woning (de woning die u gedurende het belastbaar tijdperk heeft betrokken).

U moet het kadastraal inkomen van uw eigen woning, voor de periode waarin u die vóór 1 januari 2005 gesloten lening afloste,aangeven naast de code *100 en/of *101 (voor de wijze waarop het onroerend inkomen moet worden aangegeven, zie Ik word samen met mijn echtgenoot of wettelijk samenwonende partner belast. Hoe moet ik mijn onroerend inkomen aangeven?Ik word alleen belast. Hoe moet ik mijn onroerend inkomen aangeven?).

4 de mogelijkheid:

U ging vanaf 1 januari 2005 een hypothecaire lening aan, waarvan de bestedingen recht geven op de aftrek voor enige en eigen woning. Op het moment dat u deze lening aanging, had u nog een vóór 1 januari 2005 gesloten lening die betrekking had op dezelfde woning, waarvan de interesten in aanmerking komen voor de interestaftrek of waarvan de kapitaalaflossingen in aanmerking komen voor de verhoogde vermindering bouwsparen.

Als u gekozen heeft voor de aftrek voor enige en eigen woning mag u vanaf het inkomstenjaar waarin u heeft gekozen voor de aftrek voor enige en eigen woning het kadastraal inkomen van de woning die u tijdens het belastbaar tijdperk betrok niet meer vermelden in uw aangifte in de personenbelasting.

Als u niet heeft gekozen voor de aftrek voor enige en eigen woning , moet u het kadastraal inkomen van de door u betrokken woning vermelden naast de code *100 en/of *101 (voor de wijze waarop het onroerend inkomen moet worden aangegeven, zie Ik word samen met mijn echtgenoot of wettelijk samenwonende partner belast. Hoe moet ik mijn onroerend inkomen aangeven?Ik word alleen belast. Hoe moet ik mijn onroerend inkomen aangeven?).

  

Ik word samen met mijn echtgenoot of wettelijk samenwonende partner belast. Hoe moet ik mijn onroerend inkomen aangeven?

1 ste geval: huwelijk onder het wettelijk stelsel

Het wettelijk stelsel is gebaseerd op het bestaan van drie vermogens

De onroerende goederen verkregen voor het huwelijk of door schenking, nalatenschap of testament zijn eigendom van elk van de echtgenoten.

Dit is helemaal niet het geval voor inkomsten (kadastraal inkomen, huurgelden …) uit deze onroerende goederen. Deze laatste behoren tot het gemeenschappelijk vermogen van de echtgenoten. Zij moeten dus ten belope van 50% door elk van de echtgenoten worden aangegeven.

Voorbeeld

U bent sinds 2003 gehuwd onder het wettelijk stelsel. Uw echtgenoot is eigenaar van een woning die hij reeds vóór uw huwelijk gekocht had. Deze woning, met een niet-geïndexeerd kadastraal inkomen van 1 000 euro wordt verhuurd aan een gepensioneerd echtpaar.

Aangifte in de personenbelasting:

Hoewel het onroerend goed uitsluitend eigendom is van uw echtgenoot, is het onroerend inkomen van de woning gemeenschappelijk. Hierdoor moet u ieder de helft van het kadastraal inkomen vermelden in uw belastingaangifte.

Uw echtgenoot moet 500 euro vermelden naast de code 1106.

U moet 500 euro vermelden naast de code 2106.

2de geval: huwelijk onder het stelsel van scheiding van goederen

Onder het stelsel van scheiding van goederen, is er geen gemeenschappelijk vermogen. Elke echtgenoot blijft eigenaar van al zijn goederen. De goederen die beide echtgenoten samen kopen zijn in principe voor de helft eigendom van elk van hen. De inkomsten (kadastraal inkomen, huurgelden …) uit deze eigen onroerende goederen zijn eveneens eigen inkomsten. Bijgevolg moet elke echtgenoot de inkomsten aangeven uit zijn eigen onroerende goederen.

Voorbeeld

U bent sinds 2003 gehuwd met scheiding van goederen. Uw echtgenoot is eigenaar van een woning die wordt verhuurd aan een gepensioneerd echtpaar. De woning heeft een niet-geïndexeerd kadastraal inkomen van 1 000 euro.

Aangifte in de personenbelasting:

In dit geval dient iedere echtgenoot de inkomsten van zijn eigen onroerende goederen aangeven.

Uw echtgenoot moet 1 000 euro vermelden naast de code 1106.

3de geval: de wettelijke samenwoning

De vermogens van de wettelijk samenwonende partners blijven gescheiden.

Het stelsel van wettelijke samenwoning is vergelijkbaar met dat van gehuwden onder het stelsel van scheiding van goederen.

  

Ik word alleen belast. Hoe moet ik mijn onroerend inkomen aangeven?

Als u samen met andere personen eigenaar bent van een onroerend goed moet u het gedeelte van het kadastraal inkomen aangeven dat met uw eigendomsaandeel in het onroerend goed overeenstemt.

Voorbeeld

U bent samen met uw partner, met wie u feitelijk (niet wettelijk) samenwoont, eigenaar van een in België gelegen woning, die u verhuurt aan een gepensioneerd echtpaar. De woning heeft een niet-geïndexeerd kadastraal inkomen van 1 000 euro. Uw eigendomsaandeel in de woning bedraagt 50%.

Aangifte in de personenbelasting:

U moet 500 euro (1 000 euro x 50%) vermelden naast de code 1106 van uw aangifte in de personenbelasting.

  

Ik word samen met mijn echtgenoot (of partner) belast. Ik gebruik een gedeelte van mijn woning voor beroepsdoeleinden. Hoe moet ik mijn onroerend inkomen aangeven?

1ste stap: u moet eerst het deel van het onroerend goed dat u voor uw beroep gebruikt, bepalen.

Dit deel van het (niet-geïndexeerde) kadastraal inkomen moet u naast de code *105

vermelden, en dit ongeacht

2de stap: het saldo moet worden aangegeven als een onroerend inkomen

(voor de wijze waarop dit inkomen moet worden aangegeven, zie Ik word samen met mijn echtgenoot of wettelijk samenwonende partner belast. Hoe moet ik mijn onroerend inkomen aangeven?Ik word alleen belast. Hoe moet ik mijn onroerend inkomen aangeven?).

Voorbeeld

Mijnheer en mevrouw Peters zijn sinds 1986 onder het wettelijk stelsel gehuwd. Mevrouw Peters gebruikt 50% van de gezinswoning (die uitsluitend eigendom is van mijnheer Peters) voor haar beroep. Het kadastraal inkomen van de woning bedraagt 1 000 euro.

De echtgenote heeft geen huur aan haar echtgenoot betaald voor het deel van de woning dat ze voor beroepsdoeleinden gebruikt.

Belastingaangifte:

Aard van onroerend goed Mijnheer Peters Mevrouw Peters
  Code van aangifte Aan te geven bedrag Code van aangifte Aan te geven bedrag
Gezinswoning 1100 (*) 2100 (*)
  1105 - 2105 500

(*) In principe dient iedere echtgenoot 250 euro te vermelden naast de code *100. Vanaf inkomstenjaar 2005 is het onroerend inkomen van de eigen woning (de woning die het echtpaar zelf betrekt) echter vrijgesteld.

Als een echtgenoot voor de uitoefening van zijn beroepsactiviteit huur betaalt aan de andere echtgenoot, eigenaar van de woning, en hij/zij heeft de huur in mindering gebracht als beroepskosten dan moeten de huurgelden altijd belast worden als onroerende inkomsten (code *109 en *110)!

Voorbeeld

Mijnheer en Mevrouw Peters zijn sinds 1986 onder het wettelijk stelsel gehuwd. Mevrouw Peters gebruikt 50% van de gezinswoning (die uitsluitend eigendom is van mijnheer Peters) voor haar beroep. Het kadastraal inkomen van de woning bedraagt 1.000 euro.

De echtgenote heeft aan haar echtgenoot huur betaald voor het deel van de woning dat ze gebruikt voor haar beroep. Het totaalbedrag van aftrekbare huurgelden bedraagt 1.200 euro.

Belastingaangifte:

Aard van onroerend goed Mijnheer Peters Mevrouw Peters
  Code van aangifte Aan te geven bedrag Code van aangifte Aan te geven bedrag
Gezinswoning 1100 (*) 2100 (*)
  1105   2105 -
  1109 250 2109 250
  1110 600 2110 600

(*) In principe dient iedere echtgenoot 250 euro te vermelden naast de code *100. Vanaf inkomstenjaar 2005 is het onroerend inkomen van de eigen woning (de woning die het echtpaar zelf betrekt) echter vrijgesteld.

  

Ik ben eigenaar van een in België gelegen gebouwd onroerend goed dat ik gebruik als tweede verblijf. Hoe moet ik mijn onroerend inkomen aangeven? Hoeveel bedraagt mijn onroerend inkomen?

Aangifte in de personenbelasting

U dient het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen te vermelden naast de code *106 (als u samen met uw echtgenoot of partner wordt belast, moet u dit kadastraal inkomen eventueel verdelen, zie Ik word samen met mijn echtgenoot of wettelijk samenwonende partner belast. Hoe moet ik mijn onroerend inkomen aangeven?Ik word alleen belast. Hoe moet ik mijn onroerend inkomen aangeven?).

Onroerend inkomen

Het belastbaar onroerend inkomen bedraagt het geïndexeerde kadastraal inkomen (indexatiecoëfficiënt voor inkomstenjaar 2011 : 1,5790 en inkomstenjaar 2012 : 1,6349), verhoogd met 40%.

  

Ik ben eigenaar van een in België gelegen gebouwd onroerend goed dat ik verhuur aan een natuurlijk persoon die het niet voor zijn beroep gebruikt. Hoe moet ik mijn onroerend inkomen aangeven? Hoeveel bedraagt mijn onroerend inkomen?

Aangifte in de personenbelasting

U dient het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen te vermelden naast de code *106 (als u samen met uw echtgenoot of partner wordt belast, moet u dit kadastraal inkomen eventueel verdelen, zie Ik word samen met mijn echtgenoot of wettelijk samenwonende partner belast. Hoe moet ik mijn onroerend inkomen aangeven?Ik word alleen belast. Hoe moet ik mijn onroerend inkomen aangeven?).

Onroerend inkomen

Het belastbaar onroerend inkomen bedraagt het geïndexeerde kadastraal inkomen (indexatiecoëfficiënt voor inkomstenjaar 2011 : 1,5790 en inkomstenjaar 2012 : 1,6349), verhoogd met 40%.

  

Ik ben eigenaar van een in België gelegen gebouwd onroerend goed dat ik verhuur aan een natuurlijk persoon die het (gedeeltelijk) voor zijn beroep gebruikt. Hoe moet ik mijn onroerend inkomen aangeven?

Als uw huurder (natuurlijk persoon) slechts een gedeelte van het verhuurde onroerend goed gebruikt voor zijn beroep, moet een onderscheid gemaakt worden tussen de volgende mogelijkheden:

1 ste mogelijkheid: er is geen geregistreerde huurovereenkomst of er is een geregistreerde huurovereenkomst, maar die verduidelijkt noch het beroepsgedeelte, noch het woongedeelte van de huur en de huurvoordelen

In dit geval moet u aangeven:

2 de mogelijkheid: er is een geregistreerde huurovereenkomst die het beroepsgedeelte en het woongedeelte van de huur en de huurvoordelen apart vaststelt

In dit geval moet u aangeven:

  

Ik ben eigenaar van een in het buitenland gelegen woning. Ik gebruik de woning als tweede verblijf (het gaat niet om mijn eigen woning). Hoe moet ik mijn onroerend inkomen aangeven?

Wat moet ik aangeven?

Wordt het onroerend goed verhuurd?

(*) Als u samen met uw echtgenoot of partner wordt belast, moet u het inkomen van het onroerend goed in voorkomend geval verdelen, zie Ik word samen met mijn echtgenoot of wettelijk samenwonende partner belast. Hoe moet ik mijn onroerend inkomen aangeven?.

(**) De huurwaarde is de gemiddelde jaarlijkse brutohuur die u, in geval van verhuring gedurende het belastbaar tijdperk, volgens de gebruiken van het land en de ligging van de goederen, had kunnen krijgen, in de vorm zowel van een eigenlijke huurprijs als van door de huurder voor rekening en in de plaats van de verhuurder gedragen lasten of van door de huurder ten voordele en voor rekening van de verhuurder geleverde prestaties en goederen.

Waar moet ik het onroerend inkomen aangeven?

Is het onroerend goed gelegen in een land dat met België een overeenkomst heeft gesloten om de dubbele belasting te vermijden?

(*) Als u samen met uw echtgenoot of partner wordt belast, moet u het inkomen van het onroerend goed in voorkomend geval verdelen, zie Ik word samen met mijn echtgenoot of wettelijk samenwonende partner belast. Hoe moet ik mijn onroerend inkomen aangeven?

U kan de lijst met landen waarmee België een voorafgaand akkoord betreffende dubbele belastingheffing heeft afgesloten raadplegen op het volgend internetadres: