Groene lening

Wat is een "groene lening" ?

Een groene lening is een lening die uitsluitend dient voor het financieren van welbepaalde energiebesparende uitgaven.

Een dergelijke lening kan onder bepaalde voorwaarden recht geven op de volgende voordelen die door de Staat worden verleend :

De groene lening is een tijdelijke maatregel die deel uitmaakt van de economische herstelwet van 27 maart 2009. De maatregel is enkel van toepassing op de vanaf 1 januari 2009 tot 31 december 2011 gesloten leningovereenkomsten. De toepassingsvoorwaarden voor de interestbonificatie zijn bepaald bij koninklijk besluit van 12 juli 2009, gepubliceerd in de tweede editie van het Belgisch Staatsblad van 31 juli 2009. Dat koninklijk besluit bevat een overgangsregeling voor de tussen 1 januari 2009 en 31 juli 2009 gesloten leningovereenkomsten.

  

Aan welke voorwaarden moet de leningovereenkomst voldoen ?

De leningovereenkomst moet zijn gesloten tussen 1 januari 2009 en 31 december 2011.

De wet van 12.6.1991 op het consumentenkrediet of titel I van de wet van 4.8.1992 op het hypothecair krediet moet van toepassing zijn op de leningovereenkomst.

  

Wat is de datum waarop mijn leningovereenkomst is gesloten ?

  

Moet de lening zijn gewaarborgd door een hypothecaire inschrijving ?

Neen.

  

Moet de lening een minimumlooptijd van 10 jaar hebben ?

Neen.

  

Hoeveel kan ik lenen als ik een groene lening sluit ?

Het ontleende bedrag moet minstens 1 250 euro bedragen, maar is begrensd tot 15 000 euro. Deze bedragen gelden per kalenderjaar, per woning en per kredietnemer.

Voorbeeld 1

Een echtpaar is samen eigenaar van één woning en sluit in het jaar 2011 twee leningovereenkomsten van 15 000 euro.

Indien aan alle voorwaarden is voldaan, geven voormelde leningovereenkomsten recht op de interestbonfificatie en op de belastingvermindering voor interesten van groene leningen.

Voorbeeld 2

Een samenwonend koppel is eigenaar van een woning.

Zij sluiten de volgende leningovereenkomsten die energiebesparende uitgaven financieren :

Indien aan alle voorwaarden is voldaan, geven voormelde leningovereenkomsten recht op de interestbonificatie en op de belastingvermindering voor interesten van groene leningen.

  

Wie kan een groene lening sluiten ?

De interestkorting en de belastingvermindering voor betaalde interesten wordt toegekend aan de natuurlijke persoon die een groene lening sluit en eigenaar, naakte eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder, vruchtgebruiker of huurder is van de woning waarvoor de energiebesparende uitgaven worden gedaan.

De kredietnemer moet op het ogenblik van het sluiten van de leningovereenkomst zijn gewone verblijfplaats in België hebben.

  

Wanneer heb ik als kredietnemer de hoedanigheid van huurder ?

De huurder moet over een geregistreerd huurcontract beschikken.

In principe kan enkel diegene die de huurovereenkomst gesloten heeft, beschouwd worden als huurder.

Een feitelijk samenwonende partner, die de huurovereenkomst niet mee ondertekend heeft, heeft dus geen recht op de interestbonificatie of de belastingvermindering voor interesten.

Als de gehuurde woning wordt betrokken door echtgenoten of wettelijk samenwonende partners die samen worden belast, speelt het echter geen rol of het huurcontract al dan niet op de twee namen van de belastingplichtigen is opgesteld.

  

Moet ik gedurende de volledige looptijd van de lening eigenaar blijven van de woning om recht te hebben op de interestbonificatie en op de belastingvermindering voor interesten van groene leningen ?

Neen.

De voorwaarden voor de interestkorting en voor de belastingvermindering worden beoordeeld in de beginfase van de lening. Het recht op de groene leningsvoordelen blijft in principe gedurende de volledige looptijd van de lening geldig, ongeacht de wijziging van de hoedanigheid van de kredietnemers.

  

Ik had op het ogenblik dat ik mijn groene lening sloot mijn gewone verblijfplaats in België, maar heb sinds het jaar 2011 mijn gewone verblijfplaats in het buitenland. Heb ik nog recht op de interestbonificatie en op de belastingvermindering voor interesten van groene leningen ?

Ja.

De belastingvermindering voor interesten van groene leningen is ook van toepassing in de belasting van niet-inwoners (BNI).

  

Ik had op het ogenblik dat ik mijn groene lening sloot mijn gewone verblijfplaats in het buitenland, maar heb sinds het jaar 2011 mijn gewone verblijfplaats in België. Heb ik vanaf dan recht op de interestbonificatie en op de belastingvermindering voor interesten van groene leningen ?

Neen.

De door u betaalde interesten (en eventueel de kapitaalaflossingen) kunnen wel recht geven op een ander fiscaal voordeel.

  

Welke energiebesparende uitgaven mogen worden gefinancierd met een groene lening ?

Om als groenen lening te worden beschouwd, moet de lening uitsluitend dienen voor het financieren van de volgende energiebesparende uitgaven :

Een lening die naast de bovenvermelde uitgaven nog andere uitgaven financiert (zoals bijvoorbeeld het plaatsen van badkamermeubilair, een keuken enz.) geeft geen recht (ook niet gedeeltelijk) op de voordelen van een groene lening.

(*) Bij de vervanging van oude stookketels geven enkel de volgende types recht op de voordelen van de groene lening :


Opgelet !

Voor energiebesparende investeringen in woningen die bij de aanvang van de werken nog geen 5 jaar bewoond zijn, geven vanaf aanslagjaar 2011 (inkomsten 2010) enkel nog de volgende uitgaven recht op de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven :

  

Moet de aannemer een geregistreerd aannemer zijn om recht te hebben op de interestbonificatie en op de belastingvermindering voor interesten van groene leningen ?

Om recht te hebben op de interestbonificatie en op de belastingvermindering voor interesten van groene leningen moeten de energiebesparende werken worden uitgevoerd door een persoon die op het ogenblik van het afsluiten van de overeenkomst voor de uit te voeren werken als aannemer geregistreerd is in België of in een lidstaat van de Europese Unie.

Om te weten of een aannemer al dan niet geregistreerd is, kunt u bellen naar het Contactcenter van de FOD Financiën op het nummer 0257/257 57 (8 tot 17 uur).

  

Geeft een in 2011 gesloten lening die dient om energiebesparende investeringen in een nieuwbouwwoning te financieren nog steeds recht op de interestbonificatie en op de belastingvermindering voor groene leningen ?

Ja. Een in 2011 gesloten lening die dient om energiebesparende uitgaven in een nieuwbouwwoning te financieren, geeft nog steeds recht op de interestbonificatie en op de belastingvermindering voor groene leningen. Dat geldt ook voor een lening waarmee uitgaven worden gefinancierd die vanaf aangiftejaar 2011 (inkomsten 2010) zijn uitgesloten voor de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven zoals bijvoorbeeld uitgaven voor de plaatsing van dubbele beglazing, uitgaven voor het aanbrengen van dak-, muur- en vloerisolatie …

Voorbeeld

U gaat in februari 2011 een lening aan die uitsluitend dient voor het plaatsen van dubbele beglazing in de nieuwbouwwoning waarvan u eigenaar bent.

Deze energiebesparende uitgaven geven geen recht op de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven.

Maar de lening die u er voor aangaat, heeft de voordelen van een groene lening :

  

Wat moet ik doen om de interestbonificatie te krijgen ?

1. Op het ogenblik dat u de lening sluit

U moet ten laatste op het ogenblik dat u de groene leningovereenkomst ondertekent via uw kredietgever de toekenning van de interestbonificatie vragen. De intrestbonificatie wordt onmiddellijk in mindering gebracht door de kredietgever bij de berekening van de aflossingen.

De kredietgever vraagt vervolgens bij de administratie van de Thesaurie de interestbonificatie aan. De kredietgever treedt dus op als tussenpersoon.

2. Voor de terbeschikkingstelling van het kapitaal

Bij het vrijgeven van het geleend bedrag of een deel van dat geleend bedrag zal uw kredietgever u de nodige attesten vragen die de aannemer moet uitreiken als bijlage bij zijn factuur.

De aannemer gebruikt best volgende modellen.

Voor facturen uitgereikt vanaf 28 juni 2010 voor de volgende werken

(*) Bij de vervanging van oude stookketels geven enkel de volgende types recht op de voordelen van de groene lening :


Voor facturen uitgereikt vóór 28 juni 2010 voor de volgende werken

Voor facturen uitgereikt vóór 28 juni 2010 voor de volgende werken
in een woning die nog geen 5 jaar bewoond is d.w.z. een "nieuwe" woning

Opgelet : Deze werken geven geen recht op de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven.

(*) Bij de vervanging van oude stookketels geven enkel de volgende types recht op de voordelen van de groene lening :


Voor facturen uitgereikt vóór 28 juni 2010 voor de volgende werken
in een woning die al 5 jaar bewoond is

(*) Bij de vervanging van oude stookketels geven enkel de volgende types recht op de voordelen van de groene lening :


  

Hoe vraag ik de belastingvermindering op de interesten voor groene leningen aan ?

U vraagt de belastingvermindering aan door in uw belastingaangifte de betaalde interesten (na aftrek van de tussenkomst door de Staat d.w.z. de interestbonificatie) naast de code (1143-21) te vermelden in de rubriek “Interesten van leningen gesloten vanaf 1.1.2009 ter financiering van energiebesparende uitgaven”.

  

Hoeveel bedraagt de vermindering ?

De belastingvermindering bedraagt 40 % van de intresten die u tijdens het belastbaar tijdperk werkelijk heeft betaald, na aftrek van de interestbonificatie.

De belastingvermindering is niet van toepassing op de interesten :

De belastingvermindering wordt in mindering gebracht van de verschuldigde belastingen. Wanneer een gemeenschappelijke aanslag wordt gevestigd wordt de belastingvermindering omgerekend in verhouding tot het belastbaar inkomen van elk van de echtgenoten of samenwonende partners.

De belastingvermindering voor interesten kan worden verleend bovenop de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven of/en de belastingvermindering voor passiefhuizen en is niet onderworpen aan een maximumbedrag. Het gaat hier dus om een afzonderlijke maatregel.

Voorbeeld

Elke betaalt in 2011 een factuur die door een geregistreerd aannemer is opgesteld voor de plaatsing van zonnecelpanelen op haar nieuwbouwwoning (totaal factuurbedrag : 20 000 euro).

Ze gaat in de loop van februari 2011 een lening van 15 000 euro aan om de voormelde factuur te financieren. De in 2011 betaalde interesten (na aftrek van de interestbonificatie) bedragen 450 euro.

Elke heeft, voor zover aan alle voorwaarden is voldaan, voor inkomstenjaar 2011 (aangifte 2012) in haar belastingaangifte recht op

  

Kan ik een groene lening sluiten voor energiebesparende werken in een woning die deels als privéwoning en deels voor beroepsdoeleinden wordt gebruikt ?

De interestbonificatie en de belastingvermindering wordt enkel toegekend voor een lening voor energiebesparende uitgaven die bestemd zijn voor privédoeleinden. Op het moment van de ondertekening van de leningovereenkomst moet u aangeven welk gedeelte van de uitgaven bestemd is voor privédoeleinden. Enkel voor dit gedeelte kunt u een groene lening sluiten, die recht geeft op de interestkorting én op de belastingvermindering voor de betaalde interesten.

De beroepsmatige uitgaven kunnen eventueel met een andere leningovereenkomst worden gefinancierd, waarbij de interesten van die leningovereenkomst geen recht geven op de belastingvermindering voor interesten van groene leningen.

Voorbeeld

U oefent uw vrij beroep uit in uw woning. In het beroepsmatig gebruikte deel van uw woning wordt dubbele beglazing geplaatst.

De kostprijs van de dubbele beglazing bedraagt 15 000 euro, waarvan 2 500 euro verband houdt met de in de beroepsmatige ruimten geplaatste ramen.

Mogelijkheid 1 : u gaat een lening van 15 000 euro aan die de plaatsing van de ramen financiert. U brengt de afschrijvingen van de dubbele beglazing die zich in de beroepsmatig gebruikte ruimten bevindt (2 500 euro) als beroepskost in mindering

De lening van 15 000 euro heeft gedeeltelijk gediend voor het financieren van uitgaven die als beroepskost worden ingebracht. De interesten van de lening geven geen recht op de interestbonificatie en op de belastingvermindering voor interesten van groene leningen.

Mogelijkheid 2 : u gaat een lening aan van 12 500 euro die de dubbele beglazing in het privégedeelte van uw woning financiert. U brengt de afschrijvingen van de dubbele beglazing die zich in de beroepsmatig gebruikte ruimten bevindt (2 500 euro) als beroepskost in mindering.

De lening van 12 500 euro geeft, voor zover aan alle voorwaarden is voldaan, recht op de interestbonificatie en op de belastingvermindering voor interesten van groene leningen.

  

Ik heb een hypothecaire lening gesloten die recht geeft op de aftrek voor enige en eigen woning en op de belastingvermindering voor interesten van groene leningen. Kan ik de interesten vrij verdelen over de rubriek van de aftrek voor enige en eigen woning en de rubriek van leningen gesloten vanaf 1.1.2009 ter financiering van energiebesparende uitgaven ?

Ja.

U kan er bijvoorbeeld voor kiezen om de helft van de interesten te vermelden in de rubriek van de aftrek voor enige en eigen woning en de andere helft in de rubriek van leningen gesloten vanaf 1.1.2009 ter financiering van energiebesparende uitgaven.

De kapitaalaflossingen van een dergelijke lening kunnen, voor zover aan alle wettelijke en reglementaire bepalingen is voldaan en binnen de wettelijke begrenzingen, worden vermeld in de rubriek van de aftrek voor enige en eigen woning.

Uiteraard kunnen de interesten die u aangeeft als werkelijke beroepskost, interestaftrek, aftrek voor enige en eigen woning of de bijkomende interestaftrek niet meer in aanmerking komen voor de belastingvermindering voor interesten van groene leningen.

Voorbeeld

U gaat in februari 2011 een hypothecaire lening aan die de plaatsing van zonnecelpanelen aan uw enige en eigen woning financiert.

De lening voldoet aan alle wettelijke en reglementaire bepalingen om recht te geven op zowel de aftrek voor enige en eigen woning als op de belastingvermindering voor interesten van groene leningen.

De door u tijdens het jaar 2011 betaalde interesten bedragen (na aftrek van de interestbonificatie) 450 euro.

De door u tijdens het jaar 2011 betaalde kapitaalaflossingen bedragen 1 980 euro.

Voor zover aan alle wettelijke en reglementaire bepalingen is voldaan, mogen de kapitaalaflossingen van de in 2011 gesloten lening volledig worden vermeld in de rubriek "aftrek voor enige en eigen woning" (code 1370) van uw aangifte in de personenbelasting.

De interesten van 450 euro mogen volgens de door u gekozen verdeling worden vermeld in

  

Welke documenten moet ik ter beschikking houden van mijn taxatiedienst ?

De interesten van een groene lening geven slechts recht op de belastingvermindering voor interesten wanneer de belastingplichtige beschikt over de noodzakelijke fiscale attesten die door de kredietverstrekker worden uitgereikt.

Voor het inkomstenjaar waarin u de eerste keer de belastingvermindering voor interesten vraagt, is het aangewezen het door de kredietverstrekker uitgereikte basisattest bij uw aangifte te voegen.

Daarnaast is het aangewezen het door de kredietinstelling uitgereikte jaarlijks betalingsattest bij uw aangifte te voegen.

1. de door u gesloten lening geeft enkel recht op de belastingvermindering voor interesten van leningen ter financiering van energiebesparende uitgaven ("groene leningen")

2. de door u gesloten lening voldoet aan

Wanneer de interesten van uw hypothecaire lening voldoen aan de voorwaarden van de aftrek voor enige en eigen woning èn de belastingvermindering voor interesten ter financiering van energiebesparende uitgaven, zal de kredietverstrekker voor die lening slechts één basisattest en één jaarlijks betalingsattest uitreiken.